המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון: תואר ראשון

הפקולטה לכלכלה

דבר ראש ביה"ס לכלכלה
 

מטרת בית הספר לכלכלה להקנות לסטודנט בסיס עיוני בכלכלה וידע מעשי בתחומי הניהול, הלוגיסטיקה
והבנקאות. בבית הספר לכלכלה שלוש תוכניות לימוד שונות לקראת התואר:

 

"בוגר (.B.A) בכלכלה וניהול"

"בוגר (.B.A) בכלכלה ולוגיסטיקה"

"בוגר (.B.A) בכלכלה ובנקאות"

הלימודים בבית הספר הם באחריות האקדמית של מכללת אשקלון, אשר קיבלה את הסמכת המועצה להשכלה גבוהה להעניק את כל אחד מהתארים הנ"ל.

 

בוגר בית הספר יהיה בעל חשיבה כלכלית, יצויד במתודה הכמותית, ישלוט בשימושי המחשב, ירכוש מיומנות נאותה בתחום התמחותו ויהיה בעל ידע מקיף ומעמיק אשר נדרש בעולם העסקים המודרני.

בוגרי בית הספר יוכשרו להשתלב בפירמה עסקית קיימת, לפתח ולנהל עסק "גדול כקטן", למלא תפקיד הולם על בסיס הידע המקצועי בבנק מסחרי, במוסד ציבורי ובחברה ממשלתית או ציבורית.
בוגר שירצה להמשיך ולרכוש מיומנות ניהולית ועסקית במערכת ארגונית גדולה יהיה בעל רקע אקדמי נאות כדי להמשיך את לימודיו לתואר שני ב"מנהל עסקים" או ב"כלכלת עסקים" ללא צורך בהשלמות נוספות.


תכנית הלימודים הבסיסית (כשנה וחצי) תהיה אחידה בכל התחומים ותכיל קורסי מבוא בכלכלה, שימושי מחשב, סטטיסטיקה, מתמטיקה, תורת המחירים, מיקרו כלכלה וכן קורסי בסיס במימון, בחשבונאות, בשיווק ומשפט עסקי. השנה השנייה (בחלקה) והשנה השלישית כולה תהיינה מוקדשות לקורסים בתחום ההתמחות שבחר הסטודנט.

מסגרת הלימודים בביה"ס היא חד-חוגית, ומטבע הדברים, במסגרת זו מספר קורסי הבחירה הוא קטן. לעומת זאת, רשימת קורסי הבחירה שיעמדו לרשות כל תלמידי ביה"ס היא בעלת מגוון רחב ביותר כגון : כלכלת עבודה, מבוא לתורת המשחקים, כלכלת ביטוח, ניהול פנסיוני, בקרה תקציבית, אתיקה בעסקים, ארגון תעשייתי ועוד.

המרצים בכל תחום הינם בעלי רקע אקדמי נאות, פרופסורים ודוקטורים לצד בעלי ניסיון מקצועי שיביאו את "ניחוח השדה" החשוב לכיתות הלימוד. מסגרת ארגונית זו היא ייחודית למכללה האקדמית אשקלון, ויש לה יתרונות ברורים בתחום היעילות הניהולית וגם לסטודנטים.

מתוכניות העתיד של ביה"ס לכלכלה

א. להוסיף תחום מעשי רביעי של חשבונאות.

ב. להציע תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה בכלכלת עסקים - שתעמיק את הידע בכלכלה ושתשלים את הידע בכל תחומי הניהול העסקי: ניהול כוח אדם, ניהול פיזי, ניהול פיננסי וניהול חשבונאי.


בברכת הצלחה,

פרופ' מנדלבאום משה
ראש ביה"ס לכלכלה